Kort verslag OR van 11/03/2021

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Voor dit plan heeft de werknemersafvaardiging gezamenlijk een bundel van verschillende maatregelen voorgesteld. De werkgever dient dit nu te bekijken en antwoorden te formuleren op elke voorgestelde maatregel.

Enquête Demografiefonds

De werkgeversafvaardiging heeft de Antwerp Management School gecontacteerd om te kijken welke bedrijven nog deelnemen aan de enquête en zal dan een standpunt innemen. De werknemersafvaardiging stelt dat als elk bedrijf deze houding aanneemt, er weinig zal gebeuren. De omgekeerde leeftijdspiramide bij Covestro Antwerpen indachtig, vindt de werknemersafvaardiging deze enquête van groot belang.

Personeelsgetallen

De werknemersafvaardiging stelt vast dat er in 2020 een duidelijke afbouw is van het aantal VTE’s en vraagt naar de redenen ervan. De werkgever zegt dat dit komt door de uitstroom van de eerste medewerkers die in 2018 in eindeloopbaan zijn gestapt en nu in pensioen zijn gegaan. De werknemersafvaardiging weerlegt deze stelling: er is weliswaar een ‘buffer’ opgebouwd om ELB’ers te kunnen vervangen maar deze blijft constant omdat er ook steeds ELB’ers bijkomen. De daling is trouwens ook te zien in het organigram waar zeker 20 openstaande functies te zien zijn. De werkgever bekijkt dit en komt er later op terug.

Jobstudenten

De werkgever heeft beslist om dit jaar geen jobstudenten aan te nemen omwille van de aanhoudende pandemie en het feit dat de jongeren in het vaccinatieplan pas later op het jaar aan de beurt zullen komen.

Loonkloofrapport

De werknemersafvaardiging stelt aan de hand van de cijfers in dit rapport toch een loonkloof vast: in de hogere bedienden- en kadercategorieën zitten procentueel gezien minder vrouwen hoewel zij qua opleiding hogere diploma’s voorleggen. De werkgever ziet niet meteen een echte loonkloof maar zal dit intern kritisch bekijken en er later op terugkomen.

Makrolon Labo

Bij het vroegere Optilab-project werden een resem stalen geschrapt en hield de werkgever rekening met een verhoogd risico op leveringen met afwijkende productspecificaties. Momenteel is de werkdruk in het labo zeer hoog en er zijn meer en meer klachten over de leveringen. De werknemersafvaardiging wil nu weten wat de oorzaken zijn; is er te hard geschrapt in het stalenprogramma, is er een structurele onderbezetting in het labo of zorgt verouderde en niet renderende apparatuur voor de verhoogde stress. De werkgever zal dit verder uitzoeken.


Volgende ondernemingsraad: 01/04/2021
Meer informatie kan je bekomen bij onze vertegenwoordigers op 3268 of 3919.