Telewerk

De bijzondere omstandigheden van de corona-crisisperiode heeft iedereen in een ongekend keurslijf geperst. Eén van de vele dwingende maatregelen was het invoeren van telewerk, dat massaal en op zeer korte tijd werd uitgerold. Tussen alle negatieve impulsen van het moment, kunnen we deze maatregel op een positieve manier benaderen: vele ondernemingen doen nu ervaringen en ideeën op om telewerk als vaste maatregel in te voeren.

Het ACV heeft op Covestro al jaren geijverd om hierover afspraken te maken. We hebben van elk gepast moment gebruik gemaakt om het thema op de overlegtafel te leggen en de werkgever van de voordelen ervan te overtuigen. We zijn dan ook blij dat onze werkgever op de ondernemingsraad van mei 2020 te kennen heeft gegeven om over telewerk in overleg te gaan.

Momenteel zitten we op Covestro in de zogenaamde grijze zone: medewerkers doen telewerk terwijl er geen duidelijke regels zijn. Hoog tijd dus om collectieve afspraken te maken voor álle bedienden.

Twee vormen van Telewerk

Telewerk is een vorm van arbeidsorganisatie waarbij het werk met de hulp van informatietechnologie buiten de bedrijfslocatie wordt uitgevoerd. Het werk moet volledig vallen binnen de functiebeschrijving van de medewerker. Voor telewerkers geldt dezelfde arbeidsduurregeling als voor de collega’s die in de bedrijfsgebouwen werken. De totale werkbelasting mag door het telewerk niet verhogen.

1. Structureel telewerk

Zoals de benaming aangeeft, gebeurt deze vorm van telewerk op regelmatige basis en op vaste afgesproken dagen in overleg tussen werknemer en leidinggevende. In een bedrijfsovereenkomst worden de collectieve regelingen vastgelegd. Deze vorm van telewerk valt onder de nationale CAO n°85 (9 november 2005), gewijzigd in CAO nr. 85 bis (27 februari 2008).

2. Occasioneel telewerk

Het telewerken in deze uitzonderlijke corona-periode valt volledig onder occasioneel telewerk. Het kan ingevoerd worden wegens overmacht of voor persoonlijke redenen in overleg tussen werknemer en leidinggevende. Deze vorm van telewerk valt onder de wet van 5 maart 2017 rond werkbaar en wendbaar werk.

Werkgroep op Covestro

De werkgroep Telewerk wordt vanuit de syndicale delegatie gestuurd, vermits de afspraken zullen moeten leiden tot een bedrijfsovereenkomst (vorm, inhoud, vergoedingen). De aspecten die de OR moet vastleggen (arbeidsreglement, arbeidsorganisatie) komen daar aan bod en in het Comité PBW de aspecten voor de arbeidsveiligheid (ergonomie, arbeidsongevallen).

Om degelijk werk te kunnen maken van de afspraken rond telewerk, mogen we niet overhaast te werk gaan. Van bij het begin hebben we de huidige ervaringen mee gebruikt om robuuste systemen op poten te kunnen zetten. Uiteraard zullen we daarbij onze kennis en jullie feedback gebruiken om onze rol van karretrekker terdege te kunnen invullen. Van zodra we de tekst afronden, zullen we jullie op de hoogte brengen.