Kort verslag OR van 1/04/2021

Enquête Demografiefonds

De werkgeversafvaardiging heeft beslist om niet in te gaan op de mogelijkheid om aan de enquête deel te nemen. De werknemersafvaardiging vindt dat de werkgever hierover een te passieve houding aanneemt en dat ze de kans mist om een nieuwe aanzet te geven aan het demografiefonds. Verder geeft de werkgeversafvaardiging mee dat ze wel degelijk weet waar onze bezorgdheden en pijnpunten liggen in het kader van de demografische uitdaging. Wat betreft het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers zal de werkgever een gefundeerd antwoord geven op volgende ondernemingsraad.

Personeelsgetallen

De werkgever heeft uitleg gegeven over de openstaande vacatures in het organigram. Er blijven nog een aantal posities niet ingevuld waarop de werkgever nog geen duiding kan geven en als openstaand beschouwd. De werknemersafvaardiging blijft hameren op een snelle opvolging en vervanging van de medewerkers die aangegeven hebben om in eindeloopbaan te gaan.

Organisatiewijzigingen

Vanaf 1 april zullen een aantal kleinere organisatiewijzigingen worden doorgevoerd op verschillende bedrijven en diensten. Het betreft enkele individuele functionele wijzigingen en enkele aanpassingen in de benaming van diensten.

Loonkloofrapport

De ondernemingsraad stelt vast dat er geen overeenstemming kan worden bereikt over het bestaan van een loonkloof. De werknemersafvaardiging blijft aandringen op een actieplan en zegt dat de discussie best verder kan gevoerd worden in de werkgroep Gelijke Kansen.

Takenverschuiving Aniline Labo

De betrokken bedrijfsleiding geeft aan dat de takenverschuiving van dag- naar shiftmedewerkers een minimale impact heeft op de tijdsbesteding van de shiftmedewerkers en dag laboranten. De bedrijfsleiding garandeert dat deze wijziging een éénmalige bijsturing is en geen impact zal hebben op de bezetting van ploegen en laboranten.


Volgende ondernemingsraad: 06/05/2021
Meer informatie kan je bekomen bij onze vertegenwoordigers op 3268 of 3919.